Vzdělávání v Rieder Beton spol. s r.o.

vzdelavani beton

    

 

Ergoeduka, vzdělávací centrum firmy Ergotep, družstva invalidů se stala dodavatelem vzdělávacích aktivit v projektu s názvem Vzdělávání v Rieder Beton spol. s r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0­.0/16_043/0005031 Specifický cíl – 03.1.52.1. Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce; 03.1.52.2. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. Projekt se zaměřuje na realizaci vzdělávacích kurzů žadatele a 1 partnera projektu v oblastech Obecné IT, Specializované IT, Měkké a manažerské dovednosti, Účetní, ekonomické a právní kurzy, Technické a jiné odborné vzdělávání a kurzy zajišťované interním lektorem. Celkem se vzdělávání bude účastnit 53 zaměstnanců žadatele a 18 zaměstnanců partnera projektu, a to v průběhu let 2017 až 2018. Celkové náklady na projekt 1 394 186 Kč. Datum zahájení realizace 1. 3. 2017. Datum předpokládaného ukončení projektu 28. 2. 2019. Projekt je realizován v operačním programu 03 Zaměstnanost. Prioritní osa – 03.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Investiční priorita – 03.1.52 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.